Hur fungerar tandvårdsstödet i Sverige?

Hur fungerar tandvårdsstödet i Sverige? En genomgång av det svenska tandvårdssystemet

I Sverige är tandvårdsstödet en betydande del av det sociala skyddsnätet som säkerställer att medborgarna har tillgång till kostnadseffektiv tandvård. Alla försäkrade individer i Sverige har rätt till kostnadsfri tandvård fram till det år de fyller 23. Därefter övergår man till ett system med statligt tandvårdsstöd, vilket är avsett att göra tandvården mer överkomlig för alla åldersgrupper.

Systemet består av två huvudkomponenter: ett allmänt tandvårdsbidrag och ett högkostnadsskydd. Det allmänna tandvårdsbidraget är en årlig summa som avser att hjälpa till med de löpande kostnaderna för tandvård. Bidragets storlek varierar beroende på individens ålder, och kan vara antingen 300 eller 600 kronor per år. Högkostnadsskyddet syftar till att minska den ekonomiska bördan för mer omfattande och kostsamma tandvårdsbehandlingar. Efter att patienten har betalat en självrisk upp till en bestämd gräns, vilket för närvarande är 3000 kronor, täcker staten en del av de återstående kostnaderna för behandlingar som överstiger denna summa.

Dessa stödformar administreras och utbetalas av Försäkringskassan respektive Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). För individer med särskilda behov kan ytterligare stöd finnas tillgängligt genom den egna regionen, där särskilda tandvårdsbidrag kan erbjuda ytterligare ekonomiskt stöd beroende på personens specifika tandvårdssituation.

Grundläggande om tandvård i Sverige

I Sverige erbjuds ett universellt tandvårdssystem som omfattar tandvårdsstöd för både barn och vuxna. Systemet säkerställer tillgång till både offentligt driven folktandvård och privat tandvård.

Allmänt om tandvådsstödet

Alla barn och ungdomar i Sverige har rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. Fr.o.m. det år en patient fyller 24 år övergår stödet till ett statligt tandvårdstöd. Det allmänna tandvårdsbidraget ges årligen till vuxna och dient att främja förebyggande tandvård och är avsett som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan.

 • Kostnadsfri tandvård: till och med det år patienten fyller 23.
 • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB): tillgängligt för vuxna varje år.

Tandvårdskostnader och patientavgifter

Patientavgifter och kostnader kan variera beroende på typ av behandling och val av tandvård, vare sig det är folktandvård eller privat tandvård. Det statliga tandvårdsstödet bidrar till att minska ekonomisk börda för patienterna genom att delvis subventionera kostnaderna för tandvård. För personer med vissa sjukdomar eller medicineringar som kan leda till muntorrhet eller andra tillstånd som riskerar tandhälsan kan särskilt tandvårdstöd beviljas.

 • Variabla patientavgifter: beroende på behandling och val av tandvård.
 • Subventionerad tandvård: genom statligt tandvårdsstöd för att sänka kostnader.

Tandvårdsstödet i detalj

I Sverige erbjuds tandvårdsstöd för att underlätta ekonomiskt för individer i behov av tandvård. Stödet består av två huvudkomponenter: tandvårdsbidrag och högkostnadsskyddet.

Tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidraget är ett ekonomiskt stöd som syftar till att förebygga tandproblem och främja god munhälsa. Alla försäkrade personer i Sverige som är 24 år och äldre är berättigade till ett årligt tandvårdsbidrag. Beloppet för detta bidrag är 300 eller 600 kronor beroende på individens ålder:

 • Åldersgrupp 24-29 år: 300 kr per år
 • Åldersgrupp 30 år och över: 600 kr per år

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet syftar till att reducera patientens egen kostnad för mer omfattande och kostsamma tandvårdsbehandlingar. Ersättningen från högkostnadsskyddet träder in då den årliga kostnaden för tandvård överstiger en viss gräns. Skyddet baseras på ett progressivt system där patienten betalar en mindre andel av de totala kostnaderna ju högre dessa är. Här är en översikt:

 • Kostnad upp till 3 000 kr: Ingen ersättning
 • Kostnad över 3 000 till 15 000 kr: 50% ersättning
 • Kostnad över 15 000 kr: 85% ersättning

Referenspriser och ersättningsperiod

Försäkringskassan har fastställt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder som används för att beräkna tandvårdsersättningen. Ersättningen grundas på de fastställda referenspriserna och inte på den faktiska kostnaden för behandlingen. Det är viktigt för patienter att förstå att endast den del av tandvårdskostnaden som överstiger referenspriset täcks av högkostnadsskyddet.

Ersättningsperioden för tandvårdsstödet är ett kalenderår, och det är av stor vikt att patienterna utnyttjar sitt tandvårdsbidrag samt anspråk på högkostnadsskydd inom detta tidsintervall för att få maximal nytta av de tillgängliga medlen.

Statens roll och förfaranden

Statens roll i Sverige är att säkerställa tillgång till tandvård genom ekonomiskt stöd. Detta uppnås genom specifika förfaranden och ansvarsområden som hanteras av Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Försäkringskassans ansvar

Försäkringskassan har huvudansvaret för att administrera det statliga tandvårdsstödet. Detta inkluderar utbetalning av:

 • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB): Ett årligt bidrag till vuxna försäkrade personer.
  • 23-29 år eller över 65 år: 600 kronor per år.
  • 30-64 år: 300 kronor per år.
 • Särskilt tandvårdsbidrag (STB): För de med särskilda behov.

Bidragen syftar till att upprätthålla en god tandhälsa och göra tandvård ekonomiskt överkomlig.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

TLV ansvarar för att övervaka tandvårdsmarknaden och statens utgifter relaterade till tandvårdsstödet. År 2022 uppgick den totala budgeten för tandvårdsmarknaden till drygt 19,5 miljarder kronor, varav:

 • Staten bidrog med cirka 7 miljarder kronor.
 • Medel fördelas till allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd, och särskilt tandvårdsbidrag.

TLV uppgift är också att säkerställa att tandvårdsstöden bidrar till en kostnadseffektiv och rättvis tandvård för de försäkrade.

Behandlingar och åtgärder

Tandvårdsstödet i Sverige täcker ett brett spektrum av behandlingar och åtgärder, från grundläggande förebyggande vård till ekonomiskt stöd för mer komplexa ingrepp. Det statliga stödet syftar till att göra tandvård tillgänglig och ekonomiskt överkomlig för befolkningen.

Allmänna behandlingar

De allmänna tandvårdsbehandlingarna som stöds innefattar:

 • Lagningar: Behandling av karies genom fyllningar för att återskapa tandens form och funktion.
 • Rotbehandlingar: Behandlingar för att ta bort infektion från tandens rotkanaler.
 • Extraktioner: Avlägsnande av tänder som inte kan bevaras.
 • Röntgenbilder: Diagnostiska bilder för att identifiera gömda problem inom tänder och käkstrukturen.

Förebyggande vård och särskilt stöd

Förebyggande vård är en viktig del av tandvårdsstödet, vilket inkluderar:

 • Regelbundna kontroller: För tidig upptäckt av tandproblem.
 • Tandstenborttagning: Eliminering av plack och tandsten för att förebygga tandköttsinflammation och tandlossning.

Särskilt tandvårdsstöd erbjuds för:

 • Implantat och broar: Alternativ för att ersätta saknade tänder.
 • Bettskenor: Åtgärder vid tandgnissling och käkrelaterade problem.

Ekonomiskt stöd för specifika behandlingar

För vissa specifika tandvårdsbehandlingar erbjuder det statliga tandvårdsstödet ekonomisk hjälp genom:

 • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB): Ett regelbundet stöd för alla försäkrade från det år de fyller 24.
 • Särskilt tandvårdsbidrag (STB): För de med större behov till följd av långvariga och allvarliga sjukdomar.
 • Högkostnadsskydd: En stegvis kostnadsreducering för dyrare behandlingar som överstiger vissa prisnivåer, säkerställande att patienten inte betalar mer än nödvändigt.

Prissättning och ersättningsnivåer

I Sverige regleras ersättning för tandvårdskostnader genom ett system som utgår från referensprislistor. Dessa listor innebär att patienter får ersättning baserad på fastställda referenspriser, samtidigt som tandläkare har fri prissättning.

Referensprislistan

Referensprislistan, utarbetad av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), är grunden för vilken ersättning patienterna får. Listan innehåller de prisuppgifter, benämnda som referenspriser, som anses vara en rimlig kostnad för olika tandvårdstjänster. Om en tandvårdsleverantörs prisuppgift överstiger referenspriset, är det patientens ansvar att täcka mellanskillnaden.

Patienters kostnad

Patienter betalar en initial kostnad upp till ett visst belopp och erhåller därefter ersättning enligt följande schema:

 • För kostnader över 3 000 kronor: Patienten får 50 procent i ersättning av det överstigande beloppet.
 • För kostnader över 15 000 kronor: Ersättningen ökar till 85 procent av kostnader som överstiger denna nivå.

Det är viktigt att patienter är medvetna om att ersättningen baseras på referenspriserna och att de kan komma att betala mer om deras tandläkares pris överstiger dessa.

Särskilda omständigheter och stöd

I Sverige tillhandahålls tandvårdsstöd genom olika bidrag och skydd för att adressera särskilda behov på grund av långvariga sjukdomar, funktionsnedsättning, eller när omfattande vårdkrävs.

Omfattande vård- och omsorgsinsatser

Personer som erhåller omfattande vård- och omsorgsinsatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan vara berättigade till särskilt tandvårdsbidrag (STB). Bidraget syftar till att täcka kostnader för förebyggande tandvård och tillgodose de särskilda tandvårdsbehov som kan uppstå i samband med omfattande vård.

Stöd vid långvariga sjukdomar

Tandvårdsstöd tillhandahålls också till individer med långvariga sjukdomar som kan få försämrad tandhälsa som en följd av sin sjukdom. Den rätten regleras genom förordningen om statligt tandvårdsstöd, vilken specificerar de sjukdomar och tillstånd som kvalificerar för bidraget.

Funktionsnedsättning och särskilda behov

För personer med funktionsnedsättning och särskilda behov finns det särskilt tandvårdsbidrag designat för att stödja den förebyggande tandvården och behandlingen. Storleken på det särskilda tandvårdsbidraget kan variera beroende på individens behov och bidraget är ett viktigt steg mot att säkerställa en mer jämlik tandhälsa.

Vårdgivarens skyldigheter och patientens val

I Sverige har patienter möjligheten att välja tandvårdsmottagning, medan vårdgivaren bär ansvar för att vissa regler och lagar efterföljs. Dessa inkluderar bland annat att förhandsgodkänna behandlingar och informera om ekonomiska ramar vid behandling som omfattas av det statliga tandvårdsstödet.

Val av tandvårdsmottagning

Patienter i Sverige har rätt att fritt välja vilken tandvårdsmottagning de önskar gå till. Detta val är inte begränsat av regionerna. Valet ger patienten en möjlighet att överväga olika faktorer som kvalitet, service och kostnader. Dock är det viktigt att mottagningen som patienten väljer är ansluten till det statliga tandvårdsstödet för att garantera att patienten kan nyttja förmåner och stöd som erbjuds.

Förhandsprövning och vårdgivarens skyldigheter

Vårdgivaren har ett ansvar att informera och utföra en förhandsprövning om behandlingen antas överstiga en viss kostnadsnivå. Denna prövning bedömer patientens rätt till ersättning enligt det statliga tandvårdsstödet. Vårdgivaren måste också:

 • Redogöra för kostnaden om tandläkaren tar ut ett högre pris än det som baseras på referenspriset enligt tandvårdsstödet.
 • Rapportera alla behandlingar som är berättigade till ersättning till Försäkringskassan.
 • Säkerställa att deras praktik uppfyller lagkraven, inklusive de i patientsäkerhetslagen och tandvårdslagen.

Vårdgivarens korrekta hantering av dessa skyldigheter garanterar inte bara rättvis och transparent tandvård, utan bidrar även till att stärka förtroendet hos patienter gentemot den tandvårdsverksamhet de väljer att anlita.

Ytterligare information om tandvårdsstöd

I Sverige erbjuds tandvårdsstöd för att bidra till god tandhälsa och göra tandvård ekonomiskt tillgänglig. Detta system innefattar olika aspekter, däribland abonnemangstandvården och tandvårdsstöd för specifika grupper.

Abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är en modell där patienten betalar en fast månadskostnad och i utbyte får tillgång till regelbunden tandvård och förebyggande åtgärder. Abonnemangstandvård syftar till att upprätthålla en god tandhälsa genom kontinuerliga besök och behandlingar hos tandvården, som planeras utifrån patientens individuella behov.

Nödvändig tandvård för vissa grupper

Inom det svenska tandvårdsstödet finns särskilda bestämmelser för nödvändig tandvård till vissa grupper. Dessa omfattar fri tandvård för unga vuxna upptill det år de fyller 24. Vidare kan individer med speciella behov, exempelvis vissa sjukdomar eller handikapp, ha rätt till ytterligare ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för nödvändig tandvård.

Referensmaterial och ytterligare resurser

För att förstå tandvårdsstödet i Sverige är det nödvändigt att känna till Socialstyrelsens riktlinjer och den dokumentation som tillhandahålls av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Dessa underlag definierar bland annat referenspriset och beskriver reglerna för hälso- och sjukvårdsrelaterade tandvårdsstöd.

Socialstyrelsens riktlinjer

Socialstyrelsen publicerar riktlinjer som styr användningen av det statliga tandvårdsstödet. Dessa riktlinjer inkluderar kriterier för patienters rätt till stöd samt detaljer kring hur referenspriserna är fastställda.

 • Referenspriser: En central aspekt av Socialstyrelsens arbete är att definiera referenspriser, vilka indikerar ett normalpris för olika tandvårdsbehandlingar.
 • Regelverk: Socialstyrelsen fastställer även regelverk som berör tandvårdsstöd inom ramen för hälso- och sjukvård.

Ytterligare läsning och dokumentation

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tillhandahåller ytterligare information och dokumentation som är viktig för förståelsen av det statliga tandvårdsstödet. De tillser att tandvårdsstödet är rättvist fördelat och överensstämmer med de fastställda referenspriserna.

 • TLV: De beslutar om subventioner och priser på tandvårdsrelaterade behandlingar och produkter.
 • Information om stöd: Dokumentation från TLV kan användas för att förstå både det allmänna tandvårdsbidraget och det mer specifika tandvårdsstödet för de med särskilda behov.

Material och riktlinjer som dessa är avgörande för att navigera inom det svenska tandvårdsstödet och för att säkerställa att patienter får den hjälp och stöd de är berättigade till.

Avslutning

I Sverige stöder man invånarnas tandvårdsekonomi genom två grundläggande system. Dessa syftar till att göra tandvård mer tillgänglig för alla åldersgrupper.

Tandvårdsbidrag: Användarna får årligen ett allmänt tandvårdsbidrag. Summan varierar beroende på ålder:

 • 20–29 år: 600 SEK per år
 • 30–64 år: 300 SEK per år
 • 65 år och äldre: 600 SEK per år

Bidraget dras automatiskt av vid besök hos tandvårdsmottagningar, oavsett om det är inom Folktandvården eller privata mottagningar.

Högkostnadsskydd: Utöver det allmänna tandvårdsbidraget finns ett högkostnadsskydd som täcker en del av kostnaderna för mer omfattande behandlingar. Patienten betalar endast en andel av den totala kostnaden, vilket underlättar tillgången till nödvändig tandvård även vid dyrare ingrepp.

Dessa system är utformade för att vara automatiska och enkla för patienterna att utnyttja, vilket bidrar till en förenklad process och ökad tandvårdstillgänglighet. Sveriges tandvårdsstöd är ett exempel på hur man genom statliga insatser försöker minska ekonomiska hinder som kan förhindra individer från att erhålla adekvat tandvård.

För mer detaljerad information och aktuella belopp rekommenderas det att man besöker Försäkringskassans officiella webbplats eller kontaktar Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).