Smile är Sveriges största privata tandvårdskedja

Smile är Sveriges största privata tandvårdskedja – En översikt över utbud och service

Med en omfattande närvaro över hela Sverige har Smile Tandvård positionerat sig som den största privata tandvårdskedjan i landet. Dess nätverk inbegriper mer än 60 kliniker som erbjuder en bred uppsättning av tandvårdstjänster, från allmän vård till specialiserade behandlingar. Denna framväxt har bidragit till att göra professionell tandvård tillgänglig för en bredare publik.

Smile Tandvårds ambition är att säkerställa tillgänglighet av högkvalitativ tandvård. Företaget har som mål att leverera en tandvårdsupplevelse som inte bara fokuserar på akut behov utan också långsiktig oral hälsa. Med tanke på den ständigt föränderliga tandvårdssektorn i Sverige, har Smile Tandvård kontinuerligt expanderat sitt utbud av behandlingar och tjänster för att möta olika patienters behov.

Det kundorienterade tillvägagångssättet har resulterat i en ledande position på den skandinaviska tandvårdsarenan. Med en fusion av Norges och Sveriges största privata tandvårdskedjor, Colosseum och Smile, har det skapats en ännu större aktör i regionen. Denna expansion understryker den skala och kapacitet hos Smile Tandvård att vara en pålitlig tandemottagning för individer som söker profesionell oral vård i Skandinavien.

Historik

Smile Tandvård har etablerat sig som den största privata tandvårdskedjan i Sverige. Deras framväxt från en mindre kedja till en ledande aktör speglar deras fokus på innovation och kvalitativ vård.

Grundandet av Smile

Smile grundades 2006 och utgick initialt från tre kliniker. Företaget växte snabbt under de första åren och blev känd som en pålitlig leverantör av tandvårdstjänster i Sverige.

Expansion och Tillväxt

Under de följande åren genomgick Smile en betydande expansion. Antalet kliniker ökade till över 60, vilket sträckte sig över hela svenska landskapet. Denna expansion underströk Smile’s förmåga att erbjuda tandvård på något som breddats till att bli en nationell skala.

Övertagandet av Colosseum

I ett strategiskt drag förvärvades Smile av Colosseum, en ledande tandvårdskedja i både Norge och Danmark. Detta samgående positionerade dem som en del av en av de största privata tandvårdsaktörerna i Skandinavien. Bakom företagets tillväxt stod även IK Investment Partners, som varit en delaktig investerare i Smiles utveckling.

Geografisk Närvär

Smile Tandvård utmärker sig som Sveriges största privata tandvårdskedja, med en omfattande geografisk spridning av kliniker över hela landet. De erbjuder professionell tandvårdstjänster med hög tillgänglighet i flertalet stadskärnor.

Kliniker i Sverige

Smile har över 60 kliniker fördelade över 21 städer i Sverige vilket underlättar för patienter att hitta en klinik nära dem. Bland dessa städer finns Stockholm, Göteborg, Malmö och Trelleborg. Varje kliniker strävar efter att leverera kvalitativ tandvård med patientens välbefinnande i fokus.

 • Stockholm: Ett flertal kliniker ger tillgång till tandvård i huvudstaden.
 • Malmö: Tjänster och vård av hög standard erbjuds i den tredje största staden i Sverige.
 • Göteborg: Patienter i Sveriges andra största stad har också tillgång till Smiles tandvårdstjänster.
 • Trelleborg: Smiles närvaro sträcker sig ända till Sveriges sydligaste stad.

Närvaro i Skandinavien

Smile Tandvård har genom sin sammanslagning med Colosseum blivit en betydande del av Nordens största privata tandvårdskedja. Tillsammans täcker de nu större delen av Skandinavien, inklusive Norge och Danmark, vilket understryker deras position som en ledande aktör inom dentaltjänster i regionen.

 • Skandinavien: Smile och Colosseum totalt 41 kliniker över Sverige, Norge och Danmark.

Tjänster och Specialistvård

Smile Tandvårdskedja erbjuder en bred uppsättning tandvårdstjänster, inklusive allmän- och specialisttandvård. De har ett team av erfarna tandläkare och specialister som arbetar med allt från grundläggande förebyggande vård till avancerad tandreglering och ortodonti.

Allmäntandvård och Ortodonti

Smile Tandvårdskedja tillhandahåller tandvård för både vuxna och barn, vilket inkluderar rutinkontroller, tandrengöring, fyllningar och rotbehandlingar. Utöver allmäntandvård har de även ortodonti som fokuserar på diagnos, prevention och korrigering av positioneringsfel i tänder och käkar.

 • Grundläggande tjänster:
  • Tandundersökningar
  • Tandröntgen
  • Tandstensborttagning
  • Fluoridbehandlingar
  • Fyllningar och extraktioner
 • Ortodontibehandlingar:
  • Tandställningar (fast och avtagbar)
  • Ortopediska apparaturer
  • Diagnostisk bildbehandling

Invisalign och Tandreglering

För personer som söker en mindre synlig form av tandreglering, erbjuder Smile Tandvårdskedjan moderna Invisalign-skenor. Dessa är nästintill osynliga och erbjuder en diskret lösning för tandrätning.

 • Invisalign-behandling:
  • Individuellt anpassade genomskinliga aligners
  • Möjlighet att ta bort skenorna vid måltider och tandborstning
  • Regelmässiga uppföljningar för att säkerställa optimalt resultat

Specialisttandvården hos Smile inkluderar vidare specialområden såsom perodonti, endodonti och käkkirurgi, utförda av yrkesverksamma specialister inom respektive fält. Deras tandläkare och specialister samarbetar för att tillhandahålla högkvalitativ vård och personligt anpassade behandlingsplaner, vilket säkerställer de bästa resultaten för varje patient.

Kvalitet och Patientsäkerhet

I takt med att Smile Tandvård har vuxit till att bli Sveriges största privata tandvårdskedja, har fokus på att erbjuda högkvalitativ tandvård varit central. De har strävat efter att sätta standarden för vad patientsäkerhet och tillgänglighet bör innebära inom svensk tandvårdssektor.

Kvalitetsarbete

Smile Tandvård prioriterar kvalitet i alla delar av verksamheten. Det innebär att man arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och utvärdering av behandlingar för att försäkra sig om att tandhälsan hos deras patienter alltid är av högsta vikt. Deras arbete inkluderar regelbundna interna revisioner och utbildningar för personalen för att alltid vara uppdaterade med de senaste behandlingsmetoderna och säkerställa en konsekvent vårdkvalitet.

 • Regelbundna interna revisioner
 • Fortlöpande personalutbildningar
 • Uppdaterade behandlingsmetoder

Patientsäkerhet och Tillgänglighet

Patientsäkerheten hos Smile Tandvård är grundläggande och det tas allvarliga steg för att minimera risker och förebygga vårdrelaterade skador. Tillgänglighet är ytterligare en nyckelfaktor, där väntetiderna hålls korta för att patienter snabbt ska få den vård de behöver. De över 60 klinikerna spridda över hela Sverige tillgodoser behovet av att vara tillgängliga för patienterna där de bor.

 • Korta väntetider för bättre service
 • Fler än 60 kliniker för ökad geografisk närhet
 • Fokus på förebyggande vård för att minska risk för tandrelaterade problem

Ledning och Medarbetare

Ledningen av Smile tandvårdskedja innehar en pivotal roll i styrningen och utvecklingen av företagets framgång. Medarbetarna är en fundamental del av kedjans verksamhet där fokus på kompetensutveckling genomsyrar företagskulturen.

VD och Koncernchef

Smile tandvårdskedja leds av en VD som har ansvar för den operativa ledningen. Denna post är central för att säkerställa att företagets strategier genomförs och att verksamheten fungerar smidigt. Koncernchefen, å andra sidan, fokuserar på den övergripande visionen och långsiktiga målsättningen för hela tandvårdskedjan.

Styrelse och Ledning

Företagets Styrelse består av flera nyckelpersoner, inklusive en styrelseordförande, som tillsammans fattar viktiga beslut om företagets framtid. Jessica Hedborg är en framträdande profil i styrelsen med ett betydande inflytande över företagets riktning. Styrelsen och ledningen arbetar i enighet för att styra företaget mot sina uppsatta mål.

Medarbetarnas Kompetensutveckling

Smile investerar i sina medarbetares kompetensutveckling. Kedjan anordnar regelbundna utbildningar och fortbildningsprogram för att säkerställa att personalen håller sig uppdaterad med de senaste metoderna inom tandvården. Denna satsning på kontinuerlig utbildning visar på företagets åtagande att erbjuda kvalitativ vård och att vara en attraktiv arbetsgivare inom branschen.

Företagsvision och Kärnvärden

Smile Tandvård, med en omfattande närvaro över Sverige, strävar efter att vara det mest föredragna valet för tandvård baserat på sin vision om en högkvalitativ och patient-centrerad service. Företaget sätter stor vikt vid både tillväxt och kundnöjdhet vilket återspeglas i deras kärnvärden.

Vision för Tandvård

Tillgänglighet: Smile fokuserar på att ha en hög tillgänglighet för sina kunder över hela landet, inklusive orter såsom Sundsvall, Vänersborg och Örebro. Genom att etablera kliniker på strategiska platser arbetar Smile mot att göra kvalitativ tandvård tillgänglig för en bred publik.

Kvalitet: De driver visionen om att alltid erbjuda högkvalitativ tandvård och ställer patientens behov i centrum för sin service.

Fokus på Kundnöjdhet och Tillväxt

Kundnöjdhet: Patientfokus är en central del av Smile Tandvårds vision och utmärker sig genom att ständigt sträva efter de nöjdaste patienterna inom svensk tandvård. Insatser för att mäta och förbättra kundnöjdhet är en integrerad del av företagskulturen.

Tillväxt: Genom att kombinera en stark inriktning på kvalitet och tillgänglighet lyckas Smile uppnå en stadig tillväxt över tid. Denna tillväxt möjliggör för Smile att fortsätta utvecklas och expandera tjänsteutbudet, vilket i sin tur bidrar till att öka patientnöjdheten ytterligare.

Smile i Siffror

Smile är en ledande aktör i den svenska privata tandvårdsmarknaden och utmärker sig både genom ekonomisk framgång och fortsatt expansion över hela landet.

Omsättning och Ekonomi

Smile har rapporterat positiva ekonomiska resultat genom åren. Under 2013 omsatte kedjan 230 miljoner kronor. Tack vare den kontinuerliga tillväxten och förvärvet av nya kliniker har Smile förstärkt sin position som en av de främsta privata tandvårdskedjorna i Sverige.

Marknadsandel och Tillväxtsiffror

Med tjugofem kliniker i drift och en omfattande närvaro i flera svenska städer har Smile visat på en robust tillväxt inom branschen. Tandvårdskedjan har genom sina kvalitativa tjänster och strategiska etableringar vunnit en betydande marknadsandel och befäster sin position bland Norges och Sveriges privata tandvårdskedjor.

Kundupplevelse och Service

Smile Tandvård strävar efter att skapa en positiv patientupplevelse genom att fokusera på patienters hälsa och erbjuda en heltäckande tandvård med en tydlig betoning på samarbete och partnerskap för att upprätthålla friska leenden.

Patienters Hälsa och Tandvårdserfarenhet

Patienternas hälsa står i centrum hos Smile Tandvård. Smajla sker i varje möte med klienterna, där målet är att varje besök ska bidra till patientens välbefinnande och tillfredsställelse. Tandvården anpassas individuellt, där en grundlig diagnos ligger till grund för en personlig behandlingsplan.

 • Fokus på förebyggande tandvård för att upprätthålla patienternas hälsa.
 • Stort utbud av behandlingar, från rutinmässig kontroll till avancerad specialisttandvård.

Samarbete och Partnerskap

Smile Tandvård värderar starkt samarbete med andra aktörer inom hälsovårdssektorn för att kunna ge sina patienter tillgång till de senaste behandlingarna och för att säkerställa kontinuitet i vården. Partnerskap med försäkringsbolag ser till att finansiella processer är transparenta och hanteras smidigt.

 • Aktiv dialog och partnerskap med ledande tandvårdstillverkare för att erbjuda modern utrustning.
 • Förstärkta relationer med utbildningsinstitutioner för att främja kontinuerlig yrkesutveckling av personalen och säkerställa friska leenden hos patienterna.

Teknologi och Innovation

Smile Tandvårdskedja leder utvecklingen inom tandvårdsteknologi genom att införliva digitala lösningar som förbättrar patientupplevelsen och optimerar behandlingseffektiviteten.

Digitala Lösningar

För att möta dagens behov har Smile implementerat EDI (Electronic Data Interchange) för att effektivisera informationsutbytet mellan tandvårdskliniker och andra hälsoinrättningar. Detta säkerställer att patientdata hanteras på ett säkert och konfidentiellt sätt, samtidigt som det minskar pappersarbetet och främjar snabbare behandlingsprocesser.

Framsteg inom Tandvårdsteknologi

Smile Tandvårdskedja använder den senaste tandvårdsteknologin för diagnostik och behandling. Genom samarbetet med Konekta by Boneprox tar Smile stora steg mot teknologiska framsteg. De integrerar innovation för att höja kvaliteten på vård och effektivisera verksamheten, vilket gagnar både patienter och personal hos de över 60 kliniker som utgör kedjan.

Nätverk och Samhällsengagemang

Som Sveriges största privata tandvårdskedja bidrar Smile Tandvård inte bara till tandhälsan genom sina kliniker, utan också genom sitt nätverk och engagemang i lokalsamhället.

Nätverk inom Privattandvården

Smile Tandvård har etablerat ett omfattande nätverk som inkluderar över 60 kliniker spridda över hela Sverige. Dessa kliniker erbjuder en bred palett av tjänster inom tandvården, från allmäntandvård till specialiserade behandlingar. Personalen består av såväl allmäntandläkare som tandhygienister, vilket garanterar tillgänglig och kvalitativ tandvård för patienterna. I Bromma finns en av dessa kliniker där lokalsamhället får tillgång till modern tandvård.