Allmän Tandvårdsförsäkring

Allmän Tandvårdsförsäkring

Det statliga tandvårdsstödet är en viktig del av den svenska hälso- och sjukvården. Det erbjuder ekonomiskt stöd för att täcka delar av kostnaden för tandvård.

Tandvården är avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 24 år, vilket underlättar tillgången till tandvård för yngre generationer.

 • Åldersgränser för tandvårdsstöd
  • Gratis tandvård för barn och ungdomar upp till 24 år
  • Reducerade priser för vuxna över 24 år med hjälp av tandvårdsbidrag
 • Tandvårdsbidragets storlek
  • Baseras på ålder och tandvårdens behov
  • Årligt belopp som kan användas för att täcka en del av tandvårdskostnaden
 • Högkostnadsskydd
  • Ytterligare ekonomiskt skydd vid stora tandvårdskostnader
  • Gränsen för högkostnadsskyddet justeras regelbundet
Åldersgrupp Årligt tandvårdsbidrag Högkostnadsskyddets gräns
Under 24 år Gratis tandvård Ej tillämpligt
25-29 år 300 kr 3000 kr
30-64 år 150 kr 3000 kr
65 år och äldre 300 kr 3000 kr

Målen med tandvårdsstödet

De primära målen med tandvårdsstödet är att främja god munhälsa och att förebygga tandrelaterade sjukdomar. Genom att ge ekonomiskt stöd hoppas man att fler personer ska kunna söka och få tillgång till nödvändig tandvård.

Komponenter av tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar: det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), det särskilda tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet. Dessa delar är utformade för att tillsammans erbjuda ett omfattande stöd för olika tandvårdsbehov.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är avsett att uppmuntra vuxna till regelbundna tandläkarbesök. Bidraget är åldersdifferentierat, där individer mellan 30–64 år får 300 kronor per år, medan de som är 20–29 samt 65 år och äldre får 600 kronor per år. Bidraget förnyas årligen och kan sparas i två år.

Särskilt tandvårdsbidrag

Det särskilda tandvårdsbidraget riktar sig till patienter med särskilda behov på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Detta bidrag är på 600 kronor per halvår och administreras av Försäkringskassan. Det kan inte sparas, men det kan delas upp och användas vid flera olika tillfällen.Allmän Tandvårdsförsäkring ger subventionerad tandvård för att minska kostnaden för patienter.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet är en viktig komponent som möjliggör för personer med stora tandvårdsbehov att erhålla tandvård till en rimlig kostnad. Staten betalar en andel av de totala kostnaderna, vilket hjälper till att minska de ekonomiska hindren för dessa patienter.

Syftet med högkostnadsskyddet

Syftet med högkostnadsskyddet är att säkerställa att de som har de största behoven får mest stöd. Detta innebär att tandvårdsstödet inte är utformat för att generellt göra tandvård billigare för alla, utan att fördela resurserna på ett mer rättvist sätt.

TLV:s roll och referenspriser

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har ansvar för att besluta vilka tandvårdsåtgärder som är berättigade till ersättning. De baserar sina beslut på lagen om statligt tandvårdsstöd. Referenspriser används för att bestämma ersättningsnivåerna och dessa priser ses över regelbundet för att säkerställa att de förblir relevanta och rättvisa.

Tandvårdsreformen 2008

Den svenska regeringen genomförde en omfattande tandvårdsreform den 1 juli 2008. Reformen syftade till att förbättra tillgången till förebyggande tandvård och att göra tandvård mer överkomlig för personer med stora behov. Detta ledde till införandet av ATB och högkostnadsskyddet.

Sammanfattning av tandvårdsstödets effekter

Det statliga tandvårdsstödet har haft en betydande inverkan på svenskars tandhälsa. Genom att erbjuda ekonomiskt stöd har fler personer kunnat söka och få tillgång till nödvändig tandvård. Detta har i sin tur bidragit till förbättrad munhälsa och förebyggande av tandrelaterade sjukdomar över hela landet.