Försäkringskassan Tandvård

Översikt av Statligt Tandvårdsstöd

Försäkringskassans Tandvårdsstöd är ett viktigt ekonomiskt stöd i Sverige som syftar till att göra tandvård mer tillgänglig för befolkningen. Detta stöd hjälper till att täcka kostnader för tandvård genom ersättningar som betalas ut direkt till tandläkare för att täcka hela eller delar av patientens behandlingskostnader.

Det är viktigt att notera att tandvården är avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 24 år, vilket understryker Sveriges engagemang för att främja god oral hälsa från en ung ålder.

 • Grundläggande Tandvårdsstöd
  • Årligt tandvårdsbidrag för personer över 24 år
  • Ersättning för regelbundna tandläkarbesök och förebyggande vård
 • Högre Kostnadsskydd
  • Täcker mer omfattande och kostsamma behandlingar
  • Progressivt system där stödet ökar med behandlingskostnaderna
 • Särskilt Tandvårdsbidrag
  • För personer med vissa sjukdomar eller tillstånd som påverkar den orala hälsan
  • Extra ekonomiskt stöd utöver det grundläggande tandvårdsstödet
Ålder Årligt Tandvårdsbidrag Maxbelopp för Högre Kostnadsskydd
Under 24 år 0 kr (avgiftsfri tandvård) Ej tillämpligt
24-29 år 300 kr 15 000 kr
30-64 år 150 kr 15 000 kr
65 år och äldre 300 kr 15 000 kr

Mål med Tandvårdsstödet

De primära målen för det statliga tandvårdsstödet är att främja regelbundna tandläkarbesök och att göra tandvård ekonomiskt överkomligt för dem som har större behov på grund av olika hälsotillstånd. Detta stöd är utformat för att minska ekonomiska hinder och uppmuntra en proaktiv inställning till oral hälsa.

Komponenter i Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar: det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), det särskilda tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet. Varje del har sina egna kriterier och syften för att säkerställa att stödet når de som behöver det mest.

Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är avsett att uppmuntra vuxna att besöka tandvården regelbundet för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är på 300 kronor per år för åldersgruppen 30–64 år och ett förhöjt bidrag på 600 kronor per år för de som är 20–29 år samt 65 år och äldre. Bidraget förnyas den 1 juli varje år och kan sparas i två år, vilket innebär att en individ kan ackumulera ett visst belopp för framtida tandvårdsbehov.

Särskilt Tandvårdsbidrag

Det särskilda tandvårdsbidraget riktar sig till patienter som behöver regelbunden förebyggande tandvård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Exempelvis kan patienter som lider av muntorrhet på grund av medicinering få detta bidrag. Försäkringskassan administrerar bidraget som är på 600 kronor per halvår och det kan inte sparas, men det kan användas för abonnemangstandvård och delas upp för användning vid flera tillfällen.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet spelar en central roll i tandvårdsstödet genom att det gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få nödvändig vård till en rimlig kostnad. Staten står för en del av den totala kostnaden, vilket gör att patienter inte behöver undvika nödvändig vård på grund av ekonomiska orsaker. Högkostnadsskyddet är inte utformat för att generellt sänka kostnaderna för alla, utan för att ge mer stöd till de som har högre kostnader för sin tandvård.

Referenspriser och Ersättningsberättigande Åtgärder

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har ansvaret för att besluta vilka tandvårdsåtgärder som är ersättningsberättigade. Detta innebär att TLV avgör vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet, grundat på lagen om statligt tandvårdsstöd. Referenspriser är de fastställda ersättningar som Försäkringskassan betalar ut för dessa åtgärder, och dessa priser ses regelbundet över för att behålla sitt värde och relevans.

Reformen av Tandvårdsstödet

Den 1 juli 2008 genomförde Sveriges regering en omfattande tandvårdsreform med målet att utvidga den förebyggande tandvården och göra tandvård mer överkomlig för personer med stora behov. Genom införandet av det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet har regeringen tagit viktiga steg för att förbättra tillgången till tandvård och minska de ekonomiska hindren för de som mest behöver vård.

Sammanfattning och Framtidsperspektiv

Försäkringskassans tandvårdsstöd är en viktig del av det svenska hälsovårdssystemet och bidrar till att upprätthålla en hög standard av oral hälsa bland befolkningen. Med regelbundna översyner och anpassningar av bidragen och högkostnadsskyddet, strävar Sverige efter att fortsätta förbättra tandvården och göra den tillgänglig för alla medborgare. Framtida utveckling och förändringar i tandvårdsstödet kommer att fortsätta att spegla behoven hos befolkningen och strävan efter en jämlik hälsovård.
Försäkringskassan erbjuder tandvårdsstöd för att minska kostnaderna för din tandvård.