Allmänt Tandvårdsbidrag

Allmänt Tandvårdsbidrag – En Guide till Svenska Tandvårdsstödet

Statligt tandvårdsstöd är ett ekonomiskt stöd som syftar till att göra tandvård mer tillgänglig och överkomlig för invånarna i Sverige. Systemet är utformat för att täcka delar av kostnaderna för tandvård, och det administreras av Försäkringskassan.

För barn och ungdomar upp till 24 år är tandvården helt avgiftsfri, vilket underlättar för familjer att upprätthålla en god munhälsa hos sina yngre medlemmar.

 • Hur fungerar tandvårdsstödet?
  • Tandvårdsstödet är indelat i två delar: det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och det högre kostnadsskyddet.
  • Alla som är folkbokförda i Sverige och har fyllt 23 år har rätt till ATB.
  • Stödet är åldersbaserat och varierar beroende på patientens ålder.
 • Vem är berättigad till stödet?
  • Stödet gäller för personer som är folkbokförda i Sverige.
  • Barn och ungdomar upp till 24 år får gratis tandvård.
  • Vuxna över 24 år får ett bidrag som ska användas för regelbunden tandvård.
Åldersgrupp Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB) Högre Kostnadsskydd
Under 24 år Gratis tandvård Ej tillämpligt
24-29 år 300 SEK vartannat år Upp till 15 000 SEK
30-64 år 150 SEK vartannat år Upp till 15 000 SEK
65 år och äldre 300 SEK vartannat år Upp till 15 000 SEK

Målen med Tandvårdsstödet

De primära målen för det statliga tandvårdsstödet är att främja en god munhälsa bland befolkningen, minska ekonomiska hinder för tandvård och att fördela resurserna på ett rättvist sätt. Genom att erbjuda stöd hoppas man på att fler personer regelbundet ska besöka tandläkare för förebyggande vård och tidig upptäckt av eventuella tandproblem.

De tre delarna av Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet i Sverige består av tre huvuddelar: Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), det särskilda tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet. Varje del har sin specifika funktion och målgrupp, och tillsammans täcker de ett brett spektrum av tandvårdsbehov.

Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB)

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) är avsett att uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandvården. Bidraget är åldersdifferentierat och ger 300 kronor per år till personer mellan 30 och 64 år, medan yngre och äldre personer får ett förhöjt bidrag på 600 kronor. Detta bidrag syftar till att främja förebyggande vård och kan sparas i upp till två år.

Utbetalning och förnyelse av ATB

ATB förnyas automatiskt den 1 juli varje år och den enskilda individen kan ackumulera upp till 600 eller 1200 kronor beroende på ålderskategori. Detta bidrag är elektroniskt och används direkt vid betalning i tandvårdsverksamheter. Storleken på bidraget beslutas av regeringen.Allmänt tandvårdsbidrag hjälper vuxna att täcka en del av kostnaden för regelbunden tandvård.

Särskilt Tandvårdsbidrag för speciella behov

För de patienter som har ett ökat behov av tandvård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning finns det särskilt tandvårdsbidrag. Detta bidrag är på 600 kronor per halvår och kan inte sparas över tid. Det kan dock användas vid flera olika tillfällen och även för abonnemangstandvård.

Högkostnadsskyddet – en hjälp för stora tandvårdsbehov

Högkostnadsskyddet är en viktig del av tandvårdsstödet som hjälper personer med omfattande och dyra tandvårdsbehov. Detta skydd träder i kraft när kostnaderna för en patients tandvård överstiger en viss summa under en tolvmånadersperiod. Skyddet består av två ersättningsnivåer och är individuellt baserat.

Regelbundna översyner av beloppsgränserna

För att säkerställa att högkostnadsskyddet fortsätter att vara relevant och effektivt, ses beloppsgränserna över regelbundet. Detta sker i samband med omräkning av referenspriser, som är de priser som Försäkringskassan använder som grund för ersättning.

Tandvårdsreformen 2008 och dess effekter

Sveriges regering genomförde en omfattande tandvårdsreform den 1 juli 2008 med syftet att bredda tillgången till förebyggande tandvård och göra tandvård mer överkomlig. Genom införandet av ATB och förbättringar i högkostnadsskyddet har fler personer fått möjlighet att ta del av tandvårdsbehandlingar de behöver.

Referenspriser och ersättning vid tandvård

Referenspriser spelar en central roll i systemet för tandvårdsstöd. Dessa priser är fastställda av staten och utgör grunden för vilken ersättning som betalas ut av Försäkringskassan för olika tandvårdsåtgärder. I referenspriset ingår även kostnader för material, vilket säkerställer att patienten inte står för dessa kostnader.