Högkostnadsskydd Tandvård

Högkostnadsskydd inom Tandvården

Statligt tandvårdsstöd är ett viktigt ekonomiskt stöd för individer i Sverige som behöver tandvård. Detta stöd täcker delar av kostnaderna för tandvård genom ersättningar från Försäkringskassan till tandläkare.

Det är viktigt att notera att tandvården är avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 24 år.

 • Tandvårdsstödets struktur
  • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
  • Högkostnadsskydd
 • Åldersgrupper för tandvårdsbidrag
  • 20-29 år
  • 30-64 år
  • 65 år och äldre
 • Ersättningsnivåer
  • Grundnivå
  • Förhöjd nivå
Åldersgrupp Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) Maximalt högkostnadsskydd
20-29 år 300 SEK/år 15 000 SEK
30-64 år 150 SEK/år 15 000 SEK
65 år och äldre 600 SEK/år 15 000 SEK

Mål med tandvårdsstödet

De primära målen för det statliga tandvårdsstödet är att främja regelbundna tandläkarbesök och att underlätta ekonomiskt för de som har behov av omfattande tandvård. Genom detta stöd strävar man efter att förbättra den allmänna tandhälsan och göra tandvård mer tillgänglig för alla samhällsgrupper.

Komponenter av tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av tre delar: det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), det särskilda tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet. Dessa komponenter är utformade för att stödja olika behov och situationer som kan uppstå i samband med tandvård.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är avsett att uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandvården för förebyggande vård. Bidraget är på 300 kronor per år för personer mellan 30 och 64 år, medan ett förhöjt bidrag på 600 kronor per år tilldelas de som är 20–29 år samt 65 år och äldre. Detta bidrag förnyas årligen den 1 juli och kan sparas i två år, vilket ger individen möjlighet att ackumulera ett större bidrag.

Särskilt tandvårdsbidrag

Det särskilda tandvårdsbidraget är riktat till patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av förebyggande tandvård. Exempelvis kan det vara patienter som lider av muntorrhet på grund av medicinering. Bidraget, som administreras av Försäkringskassan, är på 600 kronor per halvår och kan inte sparas men kan användas vid flera olika besök.

Högkostnadsskyddets funktion

Högkostnadsskyddet är avsett för personer med stora tandvårdsbehov och fungerar så att staten betalar en del av den totala kostnaden för tandvård. Syftet är att ge stöd främst till de patienter som har de största ekonomiska behoven, vilket innebär att stödet är progressivt och ger mer hjälp till de med högre kostnader.

TLV och ersättningsberättigande åtgärder

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har ansvar för att besluta vilka tandvårdsåtgärder som är ersättningsberättigande. Dessa beslut grundar sig på lagen om statligt tandvårdsstöd och är avgörande för vilka behandlingar som inkluderas i högkostnadsskyddet.

Ersättningsnivåer inom högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet aktiveras när en patient har kostnader som överstiger 3 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Det finns två ersättningsnivåer inom skyddet, där staten täcker en större del av kostnaderna ju högre den totala summan blir. För att bibehålla det reella värdet av dessa beloppsgränser, ses de över regelbundet och justeras vid behov.
Högkostnadsskyddet för tandvård minskar dina utgifter genom att täcka delar av kostnaderna över ett visst belopp.

Tandvårdsreformen 2008

Den 1 juli 2008 genomförde Sveriges regering en omfattande tandvårdsreform. Reformens syfte var att utöka förebyggande tandvård och göra tandvård mer ekonomiskt överkomlig för de med stora behov. Detta ledde till införandet av ATB och ett nytt högkostnadsskydd.

Referenspriser och ersättning

Referenspriser är de fastställda ersättningsnivåer som Försäkringskassan använder för att betala ut ersättning vid tandvård. Dessa priser inkluderar kostnader för både behandling och material och är centrala för att bestämma ersättningen inom högkostnadsskyddet.