Statligt Tandvårdsstöd

Vad är Statligt Tandvårdsstöd?

Statligt tandvårdsstöd är en viktig del av den svenska hälso- och sjukvården. Det erbjuder ekonomiskt stöd för att täcka kostnader för tandvård.

I Sverige är tandvården avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 24 år, vilket underlättar tidig förebyggande vård och bidrar till god munhälsa från en ung ålder.För vuxna finns olika former av tandvårdsstöd för att minska de ekonomiska hindren för nödvändig tandvård.

 • Grundläggande tandvårdsstöd:
  • Regelbunden undersökning
  • Förebyggande behandling
 • Försäkringstäckning:
  • Akut tandvård
  • Större reparationer och behandlingar
 • Åldersrelaterade subventioner:
  • Ungdomar upp till 24 år
  • Reducerade priser för äldre och pensionärer
Åldersgrupp Tandvårdsstöd Typ av Stöd
0-24 år Gratis tandvård Fullt subventionerad
25-64 år Delvis subventionerad Grundläggande och försäkringstäckning
65+ år Ökat tandvårdsbidrag Reducerade priser

Målen med Tandvårdsstödet

De primära målen för det statliga tandvårdsstödet är att främja munhälsa och förebygga tandrelaterade sjukdomar. Stödet är även avsett att göra tandvård mer tillgänglig och att minska kostnadsbördan för individerna, särskilt för de med stora tandvårdsbehov.

Komponenter av Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet i Sverige består av tre huvudsakliga delar: det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), det särskilda tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet. Varje del har sin specifika funktion och målgrupp, vilket säkerställer att stödet når de som behöver det mest.

Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är utformat för att uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård. Detta bidrag förnyas årligen den 1 juli och kan sparas i två år. ATB är ett elektroniskt tillgodohavande som kan användas som betalning vid besök hos tandvården och dess storlek beslutas av regeringen.

Särskilt Tandvårdsbidrag

Det särskilda tandvårdsbidraget vänder sig till patienter med behov av regelbunden förebyggande tandvård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Försäkringskassan administrerar detta bidrag och det utbetalas med 600 kronor per halvår. Det kan inte sparas men kan delas upp och användas vid flera besök.
Statligt tandvårdsstöd hjälper till att täcka kostnader för nödvändig tandvård i Sverige, ökande tillgänglighet för alla.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet syftar till att göra det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till en rimlig kostnad. Skyddet träder i kraft när en patients kostnader för tandvård överstiger en viss gräns under en tolvmånadersperiod. Staten betalar då en del av den totala kostnaden.

Ersättningsnivåer inom Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet har två ersättningsnivåer som bestämmer hur mycket staten bidrar med beroende på den totala kostnaden för tandvården. Dessa nivåer ses över regelbundet för att behålla deras reella värde och justeras vid behov.

Tandvårdsreformen 2008

Sveriges regering genomförde en omfattande tandvårdsreform den 1 juli 2008. Reformens syfte var att utvidga den förebyggande tandvården och att erbjuda tandvård till en rimlig kostnad för personer med stora tandvårdsbehov. Detta ledde till införandet av ATB och högkostnadsskyddet.

Referenspriser och Ersättning

Referenspris är den ersättning som Försäkringskassan betalar ut vid tandvård. Det är ett fast pris som staten bestämmer för varje åtgärd som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet. Referenspriset inkluderar även kostnader för material och är en viktig del av tandvårdsstödet.