Tandvårdsbidrag Försäkringskassan

Översikt av Statligt Tandvårdsstöd

Tandvårdsbidrag från Försäkringskassan är en viktig del av det svenska välfärdssystemet som syftar till att göra tandvård mer tillgänglig och överkomlig för befolkningen. I Sverige är tandvården avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 24 år, vilket understryker landets engagemang för att främja god munhälsa från en tidig ålder.

Genom Försäkringskassan får individer ersättningar som täcker hela eller delar av kostnaderna för tandvård, vilket minskar den ekonomiska bördan för många.

 • Åldersgrupper och bidrag
  • Barn och ungdomar (upp till 24 år) – Fullt tandvårdsstöd
  • Vuxna (från 25 år) – Årligt tandvårdsbidrag
 • Ersättningsnivåer
  • Grundläggande tandvård – Högkostnadsskydd
  • Specialiserad tandvård – Särskilda regler
 • Ansökningsprocess
  • Automatisk beräkning vid besök
  • Manuell ansökan för vissa behandlingar
Ålderskategori Årligt tandvårdsbidrag Typ av stöd
0-24 år Fullt stöd Avgiftsfri tandvård
25-29 år 600 SEK Grundbidrag
30-64 år 300 SEK Grundbidrag
65- år 600 SEK Förhöjt bidrag

Målen med Tandvårdsstödet

De primära målen för det statliga tandvårdsstödet är att förbättra den allmänna munhälsan, förebygga tandrelaterade sjukdomar och göra tandvård mer tillgänglig för personer med olika ekonomiska förutsättningar. Genom att erbjuda ekonomiskt stöd, strävar systemet efter att uppmuntra regelbundna tandläkarbesök och förebyggande behandlingar.

Komponenter av Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet består av tre huvuddelar: allmänt tandvårdsbidrag (ATB), särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Varje del har sin specifika funktion och målgrupp, vilket säkerställer att stödet når ut till de som behöver det mest.

Allmänt Tandvårdsbidrag (ATB)

Allmänt tandvårdsbidrag är avsett att uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandvården. Detta bidrag är på 300 kronor per år för åldersgruppen 30–64 år och ett förhöjt bidrag på 600 kronor per år för de som är 20–29 år samt 65 år och äldre. Bidraget förnyas den 1 juli varje år och kan sparas i upp till två år, vilket ger individer flexibilitet att planera sina tandvårdsbesök.

Särskilt Tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag riktar sig till patienter som har behov av regelbunden förebyggande tandvård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Exempelvis kan patienter som lider av muntorrhet till följd av medicinering få tillgång till detta bidrag. Försäkringskassan administrerar ett halvårsbidrag på 600 kronor, vilket inte kan sparas men kan delas upp för användning vid flera tandvårdsbesök.

Högkostnadsskyddet inom Tandvården

Högkostnadsskyddet är utformat för att ge ekonomiskt stöd till personer med stora tandvårdsbehov. Detta skydd aktiveras när kostnaderna för tandvård överstiger en viss nivå, vilket för närvarande ligger på 3 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Skyddet består av två ersättningsnivåer där staten täcker en större del av kostnaderna ju högre de totala tandvårdskostnaderna blir.

Utvärdering och Justering av Högkostnadsskyddet

För att säkerställa att högkostnadsskyddet bibehåller sitt värde över tid, genomgår beloppsgränserna regelbundna översyner. Dessa justeringar baseras på omräkningar av referenspriserna för att säkerställa att stödet fortsätter att vara relevant och effektivt för patienterna.

Tandvårdsreformen 2008

Den svenska tandvårdsreformen som genomfördes den 1 juli 2008 hade som mål att utvidga den förebyggande tandvården och göra tandvård mer överkomlig för personer med stora tandvårdsbehov. Reformen introducerade det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet som två centrala komponenter för att uppnå dessa mål.

Referenspris och Ersättningsberättigande Åtgärder

Referenspris är den ersättning som Försäkringskassan betalar ut för godkända tandvårdsåtgärder. Det är ett fast pris som bestäms av staten och omfattar både arbetskostnader och materialkostnader. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ansvarar för att besluta vilka åtgärder som är berättigade till ersättning inom ramen för högkostnadsskyddet.
Tandvårdsbidraget från Försäkringskassan hjälper till att täcka kostnader för vuxnas tandvård.