Tandläkarhögskolan Umeå

Tandläkarhögskolan i Umeå – Ett Historiskt Perspektiv

Tandläkarhögskolan i Umeå, ursprungligen benämnd Tandläkarinstitutet i Umeå, var en central institution för tandläkarutbildning mellan åren 1956 till 1964. Dess existens började som en filial till Tandläkarhögskolan i Stockholm och övergick senare till att bli en självständig högskola.

Denna viktiga utbildningsinstitution var en reaktion på det växande behovet av tandläkare i Sverige och blev en del av den större satsningen på folktandvården. År 1964 integrerades högskolan i det nygrundade Umeå universitet, där den fortsatte att utvecklas som dess odontologiska fakultet.

 • Grundande
  • Startade som filial till Tandläkarhögskolan i Stockholm
  • Blev senare en självständig högskola
 • Utveckling
  • Reaktion på behovet av fler tandläkare
  • Del av satsningen på folktandvården
 • Integration i Umeå universitet
  • Skedde år 1964
  • Fortfarande aktiv som odontologiska fakulteten
År Händelse Status
1956 Grundandet av Tandläkarinstitutet i Umeå Filial till Tandläkarhögskolan i Stockholm
1964 Integration i Umeå universitet Självständig odontologisk fakultet

Informell Beteckning och Identitet

Trots att den formella benämningen upphörde 1964, har ”Tandläkarhögskolan i Umeå” fortsatt att vara en vanlig informell beteckning på verksamheten. Intressant nog bar tandläkarstudenternas ID-brickor fortfarande överskriften ”Tandläkarhögskolan Umeå” så sent som år 2011. Personalen associerades antingen med Västerbottens Läns Landsting eller Umeå Universitet, beroende på deras specifika arbetsgivare.

Behovet av Tandläkarutbildning

Folktandvårdsorganisationens uppbyggnad efter ett riksdagsbeslut 1938 skapade ett påtagligt behov av fler tandläkare i Sverige. Vid den tiden var Tandläkarinstitutet i Stockholm, grundat 1898, den enda institutionen som erbjöd tandläkarutbildning. För att möta efterfrågan föreslogs år 1945 att ett andra institut skulle upprättas, och Umeå var en av de föreslagna orterna. Trots detta valdes Malmö, och Tandläkarhögskolan i Malmö etablerades 1948.
Tandläkarhögskolan i Umeå utbildar kompetenta tandläkare och bedriver banbrytande forskning inom oral hälsa.

Från Kommitéförslag till Verklighet

En kommitté tillsattes 1951 som senare, år 1953, föreslog en expansion av tandläkarutbildningen. Förslaget inkluderade att en odontologisk högskoleklinik skulle inrättas i Umeå, i anslutning till det dåvarande länslasarettet. Efter ett riksdagsbeslut 1955 startade verksamheten som en filial till Tandläkarhögskolan i Stockholm. Det första studentintaget bestod av ett tjugotal studenter, och den förste föreståndaren var professor Göte Nyqvist.

Självständighet och Integration med Umeå Universitet

Den 1 juli 1963 markerade en viktig milstolpe då institutet blev en självständig högskola under namnet Tandläkarhögskolan i Umeå. Kort därefter, den 1 juli 1964, integrerades högskolan i det då nybildade Umeå universitet. Denna sammanslagning inkluderade även den Medicinska högskolan i Umeå, som grundades 1959. Från och med 1965 erbjöds hela den femåriga tandläkarutbildningen i Umeå, vilket lockade ett stort antal studenter.

Odontologiska Fakulteten och dess Framtid

Under perioden 1964–1999 utgjorde den tidigare tandläkarhögskolan Umeå universitets odontologiska fakultet. Från 1999 omorganiserades verksamheten och blev en del av medicinska fakulteten, som mellan åren 1994 och 2004 bar namnet medicinsk-odontologiska fakulteten. Denna historiska utveckling speglar tandläkarutbildningens betydelse och bidrag till den svenska hälso- och sjukvården.