Fri Tandvård Sverige

Historik och Utveckling av Tandvården

I Sverige har tandvården genomgått en betydande utveckling sedan 1800-talet. Från att ha varit ett yrke som utövades av personer utan formell utbildning, till att bli en professionell och vetenskapligt baserad tjänst.

Folktandvården och privattandläkare utgör de två huvudsakliga aktörerna inom svensk tandvård idag. Utvecklingen har lett till skapandet av odontologiska specialiteter och flera yrkesföreningar som upprätthåller tandvårdens kvalitet och standarder.

Fri Tandvård i Sverige

 • Allmänna tandvårdsbidraget (ATB)
  • Ger ekonomiskt stöd till alla som är 20 år eller äldre
  • Storleken på bidraget beror på ålder
 • Gratis tandvård för ungdomar
  • Gäller fram till och med det år personen fyller 23
 • Högkostnadsskydd
  • Reducerar kostnader för tandvård vid större behandlingar
  • Uppmuntrar regelbundna besök och förebyggande vård
Åldersgrupp ATB-belopp Gratis Tandvård
Under 20 år Ja
20-29 år 300 kr Nej
30-64 år 150 kr Nej
65 år och äldre 300 kr Nej

Reglering och Legitimation

Redan år 1797 infördes en reglering som krävde att tandläkare skulle vara legitimerade för att få utöva sitt yrke i Sverige. Detta var ett steg mot att säkerställa tandvårdens kvalitet och skydda patienterna mot obehöriga praktiker. Genom åren har kraven på utbildning och kompetens för tandläkare ökat, vilket har bidragit till yrkets professionalisering.

Grundandet av Tandläkarinstitut

År 1897 var ett viktigt år i svensk tandvårdshistoria då det första Tandläkarinstitutet grundades i Stockholm. Detta innebar början på vetenskaplig undervisning inom odontologi i Sverige, vilket har haft en långsiktig positiv effekt på tandvårdens kvalitet och tillgänglighet.

Avgiftsfri Tandvård för Barn och Ungdomar

I Sverige är tandvården avgiftsfri för barn och ungdomar upp till det år de fyller 23. Detta är en del av den svenska välfärdspolitiken som syftar till att främja en god tandhälsa från en ung ålder och minska ekonomiska hinder för familjer.

Prissättning och Tandvårdsstöd

Fri prissättning är ett kännetecken för den svenska tandvårdsmarknaden. Detta innebär att tandläkare själva får sätta priser på sina tjänster. Trots detta finns det ett system för statligt tandvårdsstöd som regleras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, vilket hjälper till att subventionera kostnaden för tandvård för vuxna.

Landstingens Tandvårdsstöd

Utöver det statliga stödet finns det tandvårdsstöd som administreras av landstingen. Detta stöd är avsett för individer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, och för de som behöver tandvård som en del av behandling för en annan sjukdom. Frikort för hälso- och sjukvård gäller även för vissa tandvårdstjänster inom detta system.
Fri tandvård i Sverige erbjuds till barn och unga under 23 år, vilket säkerställer en god munhälsa från tidig ålder.

Abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är en nyare modell som har introducerats i flera landsting. Detta system innebär att patienten tecknar ett avtal med tandläkaren om tandvård till ett fast pris under en period, vanligtvis tre år. Syftet är att främja förebyggande tandvård snarare än att bara behandla problem när de uppstår.

Regelverk och Författningssamlingar

Svensk tandvård regleras genom olika författningssamlingar och lagar. Tandvårdslagen är central och stipulerar att tandvården ska vara av god kvalitet och tillgänglig på lika villkor för hela befolkningen. Detta inkluderar krav på att vården ska vara patientcentrerad och att patienten ska få tillräcklig information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsmetoder.

Tandläkarutbildningen i Sverige

För att bli tandläkare i Sverige krävs en femårig högskoleutbildning som erbjuds vid fyra universitet. Denna utbildning leder till en yrkesexamen som översätts till Degree of Master of Science in Dental Surgery. Den ger även möjlighet till en akademisk masterexamen inom odontologi.