Tandvårdsbidrag 2023

Allmänt om Tandvård i Sverige

Tandvården i Sverige är uppdelad mellan Folktandvården och privattandläkare. Medan Folktandvården är offentligt driven, består privattandläkarna av fristående kliniker och vissa kedjebildningar.

Det finns ett flertal odontologiska yrkesföreningar som representerar olika specialiteter inom tandvårdsområdet.Dessa specialiteter har utvecklats genom åren, där tandläkarkonsten såg ett stort genombrott under 1800-talet med införandet av legitimerade tandläkare.

Tandvårdsbidrag 2023

I Sverige erbjuds ett tandvårdsbidrag för att minska kostnaderna för tandvård och göra det mer tillgängligt för befolkningen. Bidraget är en del av det allmänna försäkringssystemet och syftar till att främja god munhälsa. År 2023 fortsätter systemet att ge ekonomiskt stöd till personer som behöver tandvård.

 • Folktandvården
  • Offentligt driven tandvård
  • Finns tillgänglig i hela landet
 • Privattandläkare
  • Fristående kliniker
  • Kedjebildningar
 • Odontologiska yrkesföreningar
  • Representerar olika tandvårdsspecialiteter
  • Arbetar för yrkets utveckling och status
År Tandvårdsbidrag Giltighet
2023 Årligt bidrag 1 januari – 31 december
2024 Årligt bidrag (förväntat) 1 januari – 31 december

Historisk Bakgrund

Under 1800-talet skedde stora framsteg inom tandläkarkonsten i Sverige. År 1797 kom en kunglig instruktion som ställde tandläkare under kontroll av Collegium medicum. Detta var början på en era där tandläkare skulle genomgå examinationer för att få utöva sitt yrke officiellt. Trots detta dröjde det till år 1799 innan den första tandläkarexamen hölls i Sverige.

Utbildning och Specialisering

Trots tidiga försök till reglering av yrket, var det inte förrän på 1860-talet som krav på utbildning och färdigheter för tandläkare började ta form. Det var inte förrän år 1897 som odontologin i Sverige fick en vetenskaplig grund med inrättandet av Tandläkareinstitutet i Stockholm. Idag erbjuds en femårig tandläkarutbildning vid fyra svenska universitet, som leder till en yrkesexamen i tandläkarkonsten.

Gratis Tandvård för Ungdomar

Tandvården är avgiftsfri för barn och ungdomar upp till det år de fyller 23. Detta bidrar till att säkerställa en god tandhälsa från en ung ålder och är en del av Sveriges satsning på förebyggande tandvård.

Statligt Tandvårdsstöd

Statligt tandvårdsstöd administreras av Försäkringskassan och regleras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Detta stöd är en viktig del av tandvårdssystemet och bidrar till att subventionera kostnaderna för tandvård för den breda befolkningen. Tandvårdsstödet består av flera delar och varierar beroende på patientens ålder och tandvårdsbehov.
Från 2023 får vuxna i Sverige ett höjt tandvårdsbidrag på 600 eller 1200 kr per år beroende på ålder.

Landstingens Tandvårdsstöd

Utöver det statliga stödet finns tandvårdsstöd som hanteras av landstingen. Dessa stödformer riktar sig till individer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, samt till de som behöver tandvård som en del av behandlingen för en annan sjukdom. För flyktingar och asylsökande finns även stöd för akut tandvård.

Abonnemangstandvård

För att främja tandhälsan har flera landsting infört abonnemangstandvård. Detta system innebär att patienter kan teckna avtal med sin tandläkare för att få tandvård till ett fast pris under en treårsperiod. Detta uppmuntrar regelbunden tandvård och förebyggande åtgärder snarare än reparativ vård.

Tandvårdslagen

Tandvårdslagen är en central del av regelverket för tandvård i Sverige. Lagen fastställer att målet med tandvården är att säkerställa en god tandhälsa och att tandvård ska erbjudas på lika villkor för hela befolkningen. Den slår även fast att tandvården ska vara patientcentrerad, med samråd och information som grundläggande principer.

Tandläkarutbildning i Sverige

För att bli tandläkare i Sverige krävs en femårig utbildning som erbjuds vid universitet i Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm. Denna utbildning leder till en yrkesexamen och möjlighet att erhålla en Master of Science in Dental Surgery. Utbildningen är grundläggande för att säkerställa hög kompetens och kvalitet inom svensk tandvård.